Gizlinlik syýasaty

 

Bu şertnama, “OGUZ” maglumat çeşmesiniň administrasiýasy bilen bu çeşme barada maglumat gözleýän we ýaýradýan şahsyýetiň arasyndaky gatnaşyklary düzgünleşdirýär.

 

Maglumat çeşmesi “OGUZ” köpçülikleýin habar beriş serişdesi däl, çeşmäniň administrasiýasy ýerleşdirilen maglumatlary redaktirlemeýär we mazmuny üçin jogapkärçilik çekmeýär.

 

“OGUZ” çeşmesine maglumat iberýän ulanyjy, görkezilen maglumatlaryň ýerleşdirilmegi bilen baglanyşykly üçünji taraplar bilen gatnaşyklarda ýüze çykýan gyzyklanmalaryny özbaşdak görkezýär we goraýar.

 

GIZLINLIK SYÝASATY

 

Şahsy durmuşyňyzyň eldegrilmesizligine ýokary baha berýäris we muny goldap, haýsy maglumatlary ýygnaýandygymyzy, näme üçin we nädip ulanýandygymyzy açýan bu beýany düzdük.

Bu Gizlinlik Policyörelgesi, https://oguz.website domen adynda ýerleşýän Oguz.website sahypasyny ulanýan şahsyýetleriň şahsy maglumatlarynyň gaýtadan işlenmegini we ulanylmagyny dolandyrýar.

 

Maglumat ýygnamak we ulanmak

 

Ulanyjylarymyzyň özüni alyp barşyna has gowy düşünmek we amaly programmalarymyzy, sahypalarymyzy we hyzmatlarymyzy gowulandyrmak üçin aşakdaky maglumatlary ýygnaýarys we ulanýarys.

Hasap maglumatlary: hasaba alnanda we hasap açanyňyzda e-poçta salgysyny, familiýasyny, familiýasyny, parolyny, ýaşaýan ýerini we ş.m. görkezmeli. Käbir maglumatlar köpçülige iberilýär we biz we beýleki ulanyjylar siziň bilen habarlaşmak üçin ulanylýar.

Goşmaça maglumat: Bize hat ýazyp bilersiňiz. Bu ýagdaýda, pikiriňizi, e-poçta salgyňyzy we habarlaşmak üçin maglumatlaryňyzy saklarys.

Kukiler ýa-da web sahypasyny yzarlamak tehnologiýalary: Web sahypamyza gireniňizde, "gutapjyklar" diýilýän zat kompýuteriňizde saklanýar, bu web sahypamyzda kompýuteriňiziň nawigasiýasy barada maglumatlary ýazýar (ýüklenen sahypalar, senesi, wagty we dowamlylygy we ş.m.) .). Bu maglumatlary sahypany optimizirlemek üçin ulanýarys.

Hiç haçan parollary ýa-da şuňa meňzeş gizlin maglumatlary gutapjyklarda saklamarys. Esasy saýtlaryň köpüsi gutapjyklary giňden ulanýarlar, sebäbi amatly we peýdaly. Gutapjykdan gelýänler, sahypamyzy nädip we haçan ulanýandyklary barada döredilen maglumatlar, iň meşhur we iň az talap edilýän ýerleri kesgitlemäge kömek edýär. Ösüşleriň we täzelenmeleriň köpüsi gutapjyklardan alnan maglumatlara esaslanýar. Bu maglumatlara esaslanyp, gelýänlerimiziň isleglerini kanagatlandyrmak üçin web mazmunyny şahsylaşdyrýarys.

Web sahypamyzdaky traffigi yzarlamak üçin Google Analytics-i (https://www.google.com/analytics) ulanýarys. Google tarapyndan üpjün edilýän onlaýn işjeňligi derňemek üçin gural.

Serwerimizdäki näsazlyklary anyklamak we web sahypamyzy dolandyrmak üçin IP adresiňizi ulanyp bileris.

IP adresi sizi tanamak, şeýle hem sahypamyzyň käbir sahypalarynda traffigi seljermäge mümkinçilik berýän sahypa we geografiki ýerleşiş hakda maglumat ýygnamak üçin ulanylýar. Alnan maglumatlary başga maksat bilen ulanmaýarys.

"Gutapjyklary" özbaşdak dolandyrmak we isleseňiz, brauzeriňizi aşakdaky ýaly düzmek arkaly olary bütinleý blokirlemek mümkinçiligi bar:

Google Chrome ulanýan bolsaňyz, "Sazlamalar" -a giriň, "Goşmaça sazlamalara", "Şahsy maglumatlar" menýusyna "Mazmun sazlamalaryna" basyň. "Kukiler" bölüminde ähli sahypalar üçin "gutapjyklar" ulanylyşyny öçürip bilersiňiz. Şeýle hem, hemişe Google Bloker ulanyp bilersiňiz