Ulanyş şertleri

Bu Düzgünlerde ulanylýan adalgalar we kesgitlemeler şu aşakdaky manylary berýär:

 1. Ulanyjy - Oguz programmasyny ulanýan we biziň düzgünlerimiz we şertlerimiz bilen razylaşýan şahsyýet.
 2. Login - ulanyjynyň agza bolanda hasaba alnan gizlin ady ulanan.
 3. Administrasiýa – Oguz programmasynyň dolandyrjylary.
 4. Moderator – Administrasiýa tarapyndan ygtyýarlandyrylan adam.
 5. Moderasiýa – Moderator tarapyndan ulanyjylaryň Oguz programmasynyň düzgünleriniň we şertleriniň berjaý edilşine gözegçiligi.
 6. Maglumat - tekstler, grafika, surat şekilleri, programma üpjünçiligi, maglumat bazalary ýa-da maglumatlar bazalaryndaky maglumatlar.

Bu Düzgünlere razylyk aşakdaky görnüşde beýan edilip bilner:

 1. Siziň Oguz programmasynda agza bolmagyňyz.
 2. Oguz programmasyny ulanan wagtyňyz, siz Administrasiýanyň düzgünlerini bilen şertlerini kabul etjekdigine düşünýärsiňiz we ylalaşýarsyňyz.
 3. Oguz programmasynda birden köp (ikilenç) agza bolup bolmaýar.
 4. Ulanyjy Oguz programmasynyň ulanyş düzgünlerini we şertlerini bilmänlikde bozan halatynda hem doly jogapkärçilik çekýär.

Hukuklar we borçlar:

     Ulanyjynyň hukuklary we borçlary:

 1. Ulanyjy, Türkmenistanda hereket edýän kanunlara we düzgünlere hem-de üçünji şahs hukuklary bilen kesgitlenen çäklendirmelere laýyklykda islendik mowzukda öz pikirini erkin beýan etmäge haklydyr.
 2. Ulanyjy şu düzgünleri berjaý etmege borçlydyr.
 3. Ulanyjy Oguz programmanyň ulanylyş şertleri we düzgünleri bilen ylalaşmasa, oňa ulanmaga rugsat berilmeýär.
 4. Ulanyjy, hasaba alyş formasynyň soraglaryna laýyklykda hasaba alyş prosedurasyny ýerine ýetireninde doly, takyk we ygtybarly maglumatlary bermäge borçlanýar.
 5. Ulanyjy tor howpsuzlygynyň, Oguz programma üpjünçiliginiň we enjamlaryň işleýşini bozmaga gönükdirilen çäreleri görmezlik jogapkärçiligini öz üstüne alýar.
 6. Habarlar, suratlar ýerleşdirilende we programmada logini ulanylanda, ulanyjy Türkmenistanyň kanunlaryny berjaý etmeli, ak ýürekli we paýhasly hereket etmeli. Ulanyjy, programmanyň dünýäniň islendik ýerinden ulanmak mümkinçiligi barlygy sebäpli, öz habarlary, suratlary bilen islendik döwletiň kanunçylygyny bozup biljekdigini we bu meselede şol döwletiň kanunçylygyna laýyklykda jogapkär hökmünde ykrar edilip bilinjekdigini göz öňünde tutmalydyr.
 7. Programmada logini ulanmak arkaly habarlary we suratlary ýerleşdirmek bilen, ulanyjy munuň üçin ähli zerur hukuklarynyň bardygyny, üçünji şahslaryň hukuklaryny, şeýle hem islendik kanunlary we beýleki hökmany hereketleri bozmaýandygyny tassyklaýar.
 8. Ulanyjy başga bir ulanyjynyň (ulanyjy däl awtorlyk hukugynyň eýesi) deslapky rugsady bolmazdan, başga bir ulanyjy ýa-da Administrasiýa tarapyndan iberilen programmadaky maglumatlary doly ýa-da bölekleýin, gaýtadan işlemek, paýlamak, neşir etmek, göçürip almak, ýaýratmak, ýüklemek ýa-da başga bir görnüşde ulanmak hukugy ýok. Şeýle maglumatlary ulanmak (göçürmek) üçin ulanyjy ýokardaky maglumatlar bilen baglanyşykly awtorlyk hukugynyň eýesiniň kimdigini anyklamaly we şol maglumatlary ulanmaga rugsat almaly.
 9. Ulanyjy programmany bikanun maksatlar üçin ulanmagynyň jogapkärçiligini öz üstüne alýar.
 10. Ulanyjy, habarlary ýerleşdirmek we beýleki hereketleri amala aşyrmak üçin zerur bolan ulanyjynyň logini we parolyny gözegçilik etmäge borçludyr. Programmadaky ulanyjynyň loginini ulanmak arkaly edilen islendik hereket, Administrasiýa tarapyndan üçünji şahslar tarapyndan edilen hereket diýlip düşünilmän, eýsem diňe ulanyjynyň şahsy hereketleri hökmünde garalýar. Şeýlelik bilen, ulanyjy öz şahsy logini tarapyndan ýerine ýetirlen ähli hereketlere doly jogapkärçilige çekilýär.
 11. Ulanyjy, programmany aşakda bellenen şertleriniň ulanmagynyň jogapkärçiligini öz üstüne alýar:
 • -intellektual eýeçilik hukuklarynyň bozulmagy;
 • -şahsyýeti kemsitmek, töhmet atmak, mertebesini peseltmek, abraýyny we   işewür abraýyny kemsitmek, şeýle-de guramalaryň -iş abraýyny peseltmek we   ş.m;
 • -pornografiki materiallary ýerleşdirmek;
 • -etniki (milletara) ýigrenji öjükdirmek;
 • -konstitusiýa garşy häkimiýeti üýtgetmek üçin çagyryşlary ýerleşdirmek;
 • -partlaýjy serişdeleri ýasamak, terrorçylyk hereketlerini guramak barada maglumat ýerleşdirmek;
 • -öz janyna kast etmegiň usullary barada maglumat ýerleşdirmek;
 • -döwlet we söwda syrlaryny ýerleşdirmek;
 • -aç-açan ýa-da tötänleýin islendik adama zyýan ýetirip biljek maglumatlary   ibermek, şol sanda soralmaýan hatlary (spam)       ibermek, birmeňzeş ýa-da   semantik (many) ýük götermeýän köp habar ibermek;
 • -üçünji şahslaryň şahsy maglumatlaryny (esasanam telefon belgileri, ýaşaýyş   salgylary) olaryň razylygy bolmazdan neşir   etmek;
 • -neşe ýa-da psihotrop dermanlary we şolara meňzeş zatlary satmak ýa-da habar   bermek.
 • -programma üpjünçiligini ýa-da onuň bir bölegini haýsydyr bir görnüşde   üýtgetmezlik;
 • -programma ýa-da onuň bir bölegine gözegçilik etmäge mümkinçilik berýän   hukuklar bilen programma girmezlik;
 • -programmany zyýanly programma üpjünçiligine, haker hüjümlerine we ş.m. paş   etmezlik;

Administrasiýanyň hukuklary we borçlary:

 1. Administrasiýa, Ulanyjynyň ähli baglanyşyklary, şol sanda Ulanyjynyň programma girýän IP salgylary we talap edilýän sahypalaryň salgylary barada maglumatlaryny saklamaga haklydyr.
 2. Administrasiýa, hiç bir sebäpsiz islendik ulanyjynyň hasabyny ulanyşdan aýyrmaga (togtatmaga) haklydyr.
 3. Administrasiýa, Ulanyjy tarapyndan görkezilen düzgünler bozulan halatynda (hasaba alyş görnüşindäki Ulanyjy tarapyndan berlen maglumatlaryň hakykata laýyk gelmeýändigini hasaplaýan bolsa), Ulanyjynyň programmasynyň ähli ýa-da käbir mümkinçiliklerini ulanmak hukugyny togtatmaga ýa-da ýatyrmaga hukugy bar.
 4. Administrasiýa, programmanyň işleýşini giňeltmäge, tehniki çäklendirmeleri girizmegi goşmak bilen programmany ulanmagyň göwrümini, häsiýetini we ulanyş usullaryny üýtgetmäge haklydyr: şahsy habarlar mukdarynyň sany, birikdirilen faýllaryň göwrümi we sany, reklama birikdirilen maglumat setirleriniň sany, habar alýanlaryň iň köp sany, habar uzynlygy, programmada gözleg ulgamy tarapyndan maglumat ýygnamagyň ýygylygy, goldanýan teswirnamalaryň sanawy, ulanylýan portlaryň sany we beýleki tehniki aýratynlyklar we parametrler.
 5. Administrasiýa, programmada ulanylýan programma üpjünçiliginiň we enjamlaryň tehniki aýratynlyklaryny we parametrlerini, şol sanda programmanyň wagtlaýyn togtadylmagyny meýilleşdirilen ýa-da meýilleşdirilmedik ýagdaýda üýtgetmäge hukugy bar.
 6. Administrasiýa, islendik raýat, administratiw işde subutnamalary saklamak (üpjün etmek) maksady bilen Ulanyjynyň islendik habarlaryny we suratlaryny programmada saklamak (arhiwlemek) hukugyny özünde saklaýar.
 7. Administrasiýa, programmanyň işleýşi, görkezilen düzgünleriniň üýtgetmeleri, programmanyň beýleki ulanyjylarynyň duýduryşlary we hereketleri barada ulanyjylara hyzmat habarlaryny ibermäge haklydyr.
 8. Administrasiýa, sahypanyň işleýşi barada maglumat hatlaryny Ulanyjynyň bellige alyş wagtynda galdyran adresine ibermäge haklydyr.
 9. Moderatoryň hukuklary we borçlary:
 • Moderatoryň, Ulanyjy tarapyndan programmada ýerleşdiren islendik maglumatyny (Programmada hasaba alnanda galan şahsy maglumatlardan başga) pozmga we üýtgetmäge hukugy bar.

 

Programmadan peýdalanmak üçin edilýän talaplar:

Ulanyjynyň logini:

 1. Ulanyjynyň logini üç simwoldan az we 15 simwoldan köp bolmaly däldir;
 2. Loginda (şeýle hem hyzmat meýdançalarynda - şäher, enjam we ş.m.) web sahypalaryň salgylaryny, gödek, kemsidiji we paýyş sözleri ulanmak gadagandyr;
 3. Ulanyjynyň başga bir hasaba alnan ulanyjynyň Logini bilen birmeňzeş saýlamagy we bu ulanyjynyň adyndan habar ibermegi gadagandyr;
 4. Loginde reklamany, reklama baglanyşyklaryny, gizlin reklamany, söwda belliklerini, şeýle hem raýat dolanyşygyna, harytlara, işlere we hyzmatlara gatnaşyjylary şahsylaşdyrmagyň beýleki usullaryny ulanmak gadagandyr;
 5. Ulanyjynyň Logini, Türkmenistanyň kanunçylygynyň talaplaryny bozmaly däldir;

Ýüklenýän suratlara talaplar:

 1. Düzgünnamada görkezilen düzgünleriň ähli talaplary ýüklenilýän suratlara degişli;
 2. Suratlar ýüklenende awtorlyk hukugyny berjaý ediň. Awtorlyk hukuklaryny bozýan suratlary ýüklemek gadagandyr;
 3. Suratlarda reklamany, reklama baglanyşyklaryny, gizlin reklamany, söwda belliklerini, şeýle hem raýat dolanyşygyna, harytlara, işlere we hyzmatlara gatnaşyjylary şahsylaşdyrmagyň beýleki serişdeleri ýaly reklamany öz içine alýan şekilleri ýüklemek gadagandyr;
 4. Aç-açan, pes hilli suratlary we düşnüksiz şekilleri ýüklemek gadagandyr;
 5. Çalt ýalpyldaýan ýa-da reňkleri üýtgedýän şekilleri ýüklemek gadagandyr;

Habarlar üçin talaplar:

 1. Düzgünleriň 2.1-nji bölümine ters gelýän habarlary ibermek gadagandyr;
 2. Artykmaç grammatiki ýalňyşlyklar bolan habar ibermek gadagandyr;
 3. Habarlarda yzygiderli birnäçe dyngy belgilerini ulanmak (mysal üçin, !!!!!!!!!!!! )))))) we ş.m.), şeýle hem habar ýazylanda diňe BAŞ harplary ulanmak ýa-da baş harp bilen setir harplary GaRyP ulanmak gadagandyr;
 4. Semantiki(many) ýük götermeýän, ara alyp maslahatlaşylýan mowzuk bilen baglanyşykly bolmadyk habarlary döretmek gadagandyr;

Moderasiýa:

 1. Düzgünleriň berjaý edilmegine Moderatorlar we Administrasiýa gözegçilik edýär. Moderatorlar we Administrasiýa Ulanyjylara duýduryş berip, Ulanyjylaryň habarlaryny redaktirläp, pozup, temalaryny ýapyp we pozup, Ulanyjylara çäre görüp biler.
 2. Programmadyky ulanyjylaryň habarlary post-moderasiýa edilýär, ýagny Moderatorlar we Administrasiýa habarlary ýerleşdirenden soň düzgünlere laýyk gelýändigini barlaýarlar. Şol bir wagtyň özünde, administrasiýa ähli habarlaryň barlanylmagyny kepillendirmeýär - ulanyjy tarapyndan görkezilen düzgünler, kanunlar, şol sanda islendik döwletiň kanunlary bozulaýan ýagdaýynda, jogapkärçiligi diňe Ulanyjy çekýär;
 3. Ulanyjy haýsydyr bir habaryň Türkmenistanyň kanunlaryny ýa-da halkara kadalaryny, görkezilen Düzgünleri, täjirçilik syrlaryny öz içine alýandygyna ýa-da şahsyýetlere we ýuridiki şahslara zyýan ýetirip biljekdigine ynanýan bolsa, Ulanyjy Oguz programmasynyň e-poçta salgysyna bozulma barada jikme-jik habar ýazmak bilen Moderatorlara habar bermäge haklydyr. support@oguz.website;
 4. Programmanyň işleýşi barada ähli teklipler, teswirler we pikirler support@oguz.website e-poçta salgysyna iberilmelidir. Administrasiýa, Düzgünlerde jogaby bar bolan soraglara jogap bermeýär;

Düzgün bozujylara ulanylýan çäreler:

 1. Görkezilen düzgünler bozulan halatynda Moderatorlar ulanyja duýduryş berýärler;
 2. Görkezilen düzgünler yzygiderli bozulan halatynda Moderator ulanyjynyň hasabyny ýapmak hukugyny özünde saklaýar;
 3. Administrasiýa we Moderatorlar, programmadaky hereketleri görkezilen düzgünlere ters gelýän Ulanyjyny islendik wagt bloklamak hukugyny özünde saklaýar.
 4. Habar bölümlerindäki teswirler programmanyň umumy düzgünleri esasynda amala aşyrylýar. Moderator duýduryş ýa-da habar ýazmagy gadagan edip biler;
 5. Düzgünleri yzygiderli bozýan ulanyja, 4.5-nji maddalara laýyklykda programma girmek gadagan edilip bilner. Gaýtadan hasaba alynmak synanyşygynda düzgünbojuzy duýduryş bermezden petiklenýär;
 6. Görülýän çäre Moderator tarapyndan kesgitlenýär. Moderator çäreleriň yzygiderliligini we agyrlygyny berjaý etmäge borçly däldir, ýöne islendik çäräni ulanmaga haklydyr;
 7. Ulanyjynyň Moderatoryň diňe özüne degişli hereketlerine garşy şikaýat etmäge hukugy bar.

 

Jogapkärçiligiň çäklendirilmegi:

 1. Ähli habarlar awtorlarynyň pikirlerini görkezýär, ulanyjylar öz ýaýradýan maglumatlar üçin jogapkärçilik çekýärler.
 2. Adminstrasiýa ähli habarlary yzarlamak we olarda kanunlaryň berjaý edilendigini barlamaga borçly däl. Şol sebäpden, programmada ulanyjylar tarapyndan iberilen habarlaryň takyklygy we kanunylygy üçin Administrasiýa hiç hili jogapkärçilik çekmeýär.
 3. Adminstrasiýa ulanyjylaryň programmada maglumat ýerleşdirenlerinde, kanunyň berjaý edilmegini öňe sürmäge synanyşýarlar, emma kanunyň, raýatlaryň we guramalaryň hukuklarynyň şeýle-de kanuny bähbitleriniň bozulmagynyň öňüni almak üçin döredilen döwlet edaralarynyň ornuny tutmaýar.
 4. Administrasiýa jedellere we çekişmelere gatnaşmazlyk, görkezilen subutnamalara baha bermezlik we habaryň kanunçylyga we görkezilen düzgünlere laýyk gelişine baha bermek üçin birmeňzeş mümkinçilik bolmadyk halatynda habarlary pozmazlyk hukugyny özünde saklaýar.
 5. Kanunçylyga laýyklykda, Türkmenistanyň hukuk goraýjy guramalary programmada maglumat ýerleşdiren Ulanyjylaryň haýsydyr biri barada maglumat almak üçin Administrasiýa ýüz tutmaga haklydyr we Administrasiýa ähli elýeterli maglumatlary bermäge borçly.
 6. Maglumat iberýän ulanyjylar, zerur bolsa, özüniň hukuklylygynyň we kanunylygynyň subutnamasyny özbaşdak bermäge taýyn bolmaly.
 7. Administrasiýa Ulanyjylary şaýat, üçünji şahs, bilelikde günäkärlenýänler hökmünde kazyýete we beýleki hukuk goraýjy guramalara çekmek hukugyny özünde saklaýar.
 8. Programma "bolşy ýaly" işleýär we administrasiýa hiline, islän wagtyny öz islegine görä ulanmak ukybyna kepil geçmeýär. Şeýle hem, Administrasiýa programmadaky maglumatlaryň takyklygyny, programmanyň howpsuzlygyny (wiruslaryň ýoklugyny), programmanyň işleýşinde näsazlyklaryň, ýalňyşlyklaryň ýa-da daşarky päsgelçilikleriň dowamlylygyny we bolmazlygyny kepillendirmeýär. Administrasiýa, programmanyň islendik wagtda işlejekdigini kepillendirmeýär.
 9. Programma ulanyjylarynyň habarlary, Programma ulanyjylarynyň hereketleri sebäpli, gödek, kemsidiji, ýalňyş, ygtybarsyz bolup biler we administrasiýa şeýle habarlar sebäpli dörän zyýan üçin jogapkärçilik çekmeýär. Administrasiýa, Ulanyjylaryň Programma bilen işlemegiň netijesinde ýüze çykýan, şeýle maglumatlaryň ýüze çykmagyna gözegçilik etmeýär we şeýle maglumatlar sebäpli bolup biljek zyýan üçin jogapkärçilik çekmeýär. Administrasiýa, Ulanyjylar tarapyndan Programma ýerleşdirilen maglumatlaryň doly, peýdaly we dogrudygyny kepillendirmeýär we beýle maglumatlar üçin jogapkärçilik çekmeýär. Programmanyň işlemegi netijesinde döredilen maglumatlaryň ep-esli akymy sebäpli, Administrasiýa Programma ulanyjysynyň goýmak isleýän ähli maglumatlaryny görüp bilmeýär.
 10. Administrasiýa, programmanyň el telefonlaryňyzdaky we kompýuteriňizdäki islendik programma üpjünçiligi bilen gabat geljekdigini ýa-da işlejekdigini kepillendirmeýär.
 11. Programmadaky Ulanyjylaryň habarlarynda beýleki saýtlara ýa-da çeşmelere baglanyşyk bolup biler. Administrasiýa beýleki saýtlara ýa-da çeşmelere gözegçilik etmeýänligi sebäpli, administrasiýa şeýle saýtlaryň ýa-da çeşmeleriň işlemegi, şeýle hem şeýle sahypalarda ýa-da çeşmelerde bar bolan mazmun, reklama, materiallar, harytlar we hyzmatlar üçin jogapkärçilik çekmeýär. Şeýle baglanyşyklary ýerleşdiren üçünji şahslaryň size ýetirip biljek zyýany üçin administrasiýa jogapkärçilik çekmeýär.

Awtorlyk hukugy:

 1. Ulanyjy habaryny ibermek bilen, bu habary ibermek üçin ähli zerur hukuklarynyň bardygyny tassyklaýar.
 2. Ulanyjy öz habaryny programmada ýerleşdirmek bilen, administrasiýa islendik görnüşde ulanmak hukugyny berýär, köpeltmek, paýlamak, görkezmek, ýerine ýetirmek, terjime etmek, üýtgetmek (gaýtadan işlemek), ýaýlym, kabel, sim arkaly ýa-da şuňa meňzeş usullar bilen.
 3. Programmadan maglumat (sitata) ulanylanda, üçünji şahs taraplar bu maglumatlary iberen ulanyjylardan ýa-da dolandyryşdan razylyk almaly we programma bilen baglanyşyk üpjün etmeli.

Düzgünleri üýtgetmegiň tertibi:

 1. Düzgünler, ulanyjylaryň razylygy bolmazdan we öňünden duýdurmazdan zerur bolanda administrasiýa tarapyndan birtaraplaýyn üýtgedilýär;
 2. Ulanyjy girizilen üýtgeşmeler we goşmaçalar bilen razylaşmasa, ulanyjy programmany ulanmakdan ýüz öwürmeli! Ulanyjy görkezilen Düzgünlere üýtgetmeler girizilen senesinden soň programmany ulanýan bolsa, Administrasiýa bu hakykaty üýtgedilen Düzgünlere razylyk hökmünde kabul eder.
 3. https://oguz.website/terms/terms salgysynda düzgünleriň häzirki wersiýasy hemişe bar. Ulanyjy üýtgeşmeleriň düzgünlerini özbaşdak barlamaly.